Martha Argerich/Denis Kozhukhin/Renaud Capuçon/Yan Levionnois