Philharmonia Orchestra, Otto Ackermann, Elisabeth Schwarzkopf