Renata Scotto/Cynthia Buchan/Roderick Kennedy/Philharmonia Orchestra/Riccardo Muti