Sammy Kaye

Albums

Sammy Kaye - The Sammy Kaye Collection 1937-53
  • 16-bit FLAC
Sammy Kaye - Sammy Kaye Dreams
  • 16-bit FLAC
Sammy Kaye - Friends of Sammy Kaye
  • 16-bit FLAC

Singles & EP

Sammy Kaye - Lavender Blue
Sammy Kaye - The Old Lamp-Lighter
Sammy Kaye - That's My Desire
Sammy Kaye - The Old Lamplighter